محمد سلطانی
مدیر مرکز
دکتر پدرام رحمانی
مسئول فنی و قائم مقام مدیر شعبه و سرپرست امور حسابداری شعبه
05136512511
09155129031
05136512514
مرتضی وفا
سرپرست فروش
05136510572
09153089042
مسعود وارسته
سرپرست فروش شعبه
09151596861
مهدی برزشی
کارمند فروش
05136512400
09151008613
05136512514
سعید مجیدی
کارمند فروش
09151014217
محمد نظری
کارمند فروش
09155606120
احسان درجاتیانی
کارمند فروش
09152540330
علیرضا حاجی زاده نداف
کارمند فروش
09372757928
محمد مهربان
کارمند فروش
09150740499
امیرعطا گمنامی
کارمند فروش
مجتبی صادقی
کارمند فروش
زهرا محمدی
کارمند فروش
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش مرکز خراسان همکاران مرکز