حمیدرضا حسینی قلعه نو
سرپرست شعبه
09155406098
دکتر طیبه نصرت ناهوکی
مسئول فنی شعبه
زهرا سرگلزایی
سرپرست فروش شعبه
یاسین هاشمزهی
کارمند فروش
09152797422
خدارحم هاشم زائی
کارمند فروش
09155492057
محمدرضا رحمتی
کارمند فروش
09150898618
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه سیستان و بلوچستان همکاران شعبه