مهندس مرتضی جسور
مدیر شعبه
09144044409
محمد محسنی آقچه کهل
سرپرست فروش شعبه
04136379606-9
09144063869
04136377917
دکتر اسد باقرزاده
مسئول فنی
09143029431
محمد رنجوری
کارمند فروش
04136379606-9
09143098254
04136377917
امین فخیم قراملکی
کارمند فروش
04136379606-9
09144101404
04136377917
محمد محمدیان
کارمند فروش
04136379606-9
09142258675
04136377917
رسول عباسپور
کارمند فروش
09148922927
حسین رضائی
کارمند فروش
09902199059
نوید جداری فریدی
کارمند فروش
09141063595
آرمین فردین پور
کارمند فروش
09148428779
علی فرجزاده حسن بگلو
کارمند فروش
09149990037
امیر شایان
کارمند فروش
09148062257
هاشم عالمی
کارمند فروش
09142423348
نازلی جودی آرپادرسی
کارمند فروش
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه آذربایجان شرقی همکاران شعبه