مهندس محمد حاجی باقری
مدیر شعبه مازندران
01142113873
09122965845
01142113874
دکتر ماهرخ حدادی
مسئول فنی
صابر اسمعیل زاده
سرپرست فروش شعبه
01142113875
09111297486
01142113874
ناصر مرادی لارمائی
کارمند فروش
01142113875
09112566578
01142113874
فرشاد خلیلی رستاقی
کارمند فروش
01142113875
09364197166
01142113874
رضا عالی نژاد
کارمند فروش
01142113875
09119545955
01142113874
جواد افضلی
کارمند فروش
01142113875
09117802005
01142113874
کمیل صادقی هیکوئی
کارمند فروش
01142113875
09366450922
01142113874
میثم ابوسعیدی
کارمند فروش مقیم سمنان
01142113875
09369268504
01142113874
احمد بای
کارمند فروش مقیم استان گلستان
01142113875
09125307702
01142113874
وحید عزیزی شلیمکی
01142113875
09119534364
01142113874
حمید غریب سرخوانکلاته
کارمند فروش استان گلستان
01142113875
09113716219
01142113874
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه مازندران همکاران شعبه