مهندس محمد حاجی باقری
مدیر شعبه مازندران
01142113873
01142113874
آی ناز کوزه لی
مسئول فنی
صابر اسمعیل زاده
سرپرست فروش شعبه
01142113875
09111297486
01142113874
ناصر مرادی لارمائی
کارمند فروش
01142113875
09112566578
01142113874
رضا عالی نژاد
کارمند فروش
01142113875
09119545955
01142113874
کمیل صادقی هیکوئی
کارمند فروش
01142113875
09366450922
01142113874
احمد بای
کارمند فروش مقیم استان گلستان
01142113875
09125307702
01142113874
وحید عزیزی شلیمکی
01142113875
09119534364
01142113874
محسن خواجه زاده
کارمند فروش
09112175512
اکرم مصطفی لو
کارمند فروش مقیم استان گلستان
مونا زمانی
کارمند فروش
حسن ابوترابی
کارمند فروش مقیم سمنان
09127730608
محمدباقر گرزین
کارمند فروش مقیم استان گلستان
0911379928
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه مازندران همکاران شعبه